Over ons

Over ons

Huis van het Kind?

Met de Huizen van het Kind wil de Vlaamse overheid samenwerking stimuleren tussen organisaties die zich inzetten voor (aanstaande) gezinnen, kinderen en jongeren. Vanuit het Huis van het Kind wordt het aanbod afgestemd en bekendgemaakt aan de doelgroep. Het Huis van het Kind vormt het speerpunt in het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning dat op 1 april 2014 in werking trad. Het Huis van het Kind Zoersel-Brecht-Zandhoven-Wijnegem-Schilde is erkend door Kind & Gezin sinds 1 november 2014 en ontvangt een jaarlijkse werkingssubsidie om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken.

 

Missie, visie en doelstellingen

Missie

Het Huis van het Kind wil het welbevinden van alle ouders, kinderen en jongeren in de regio bevorderen door de krachten van alle actoren die zich voor hen inzetten te bundelen in een sterk en open netwerk.

Visie en kernwaarden

Het Huis van het Kind is een open en breed samenwerkingsverband van actoren die zich inzetten voor kinderen, jongeren, ouders en opvoedingsverantwoordelijken in de gemeenten Brecht, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel.

De partners en hun aanbod vormen de kern van het Huis van het Kind. De partners dragen actief bij tot de werking van het Huis van het Kind.

Het Huis van het Kind verenigt en verbindt de partners.

Het aanbod is transparant. De partners kennen elkaar en elkaars aanbod, en verwijzen gericht door waar nodig.

Het Huis van het Kind geeft kinderen, jongeren en ouders een stem en speelt vraaggericht in op hun noden en behoeften.

Het Huis van het Kind en het aanbod is breed bekend en toegankelijk voor alle ouders, kinderen en jongeren, en in het bijzonder voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

Het Huis van het Kind brengt een positieve boodschap.

Het Huis van het Kind is hét aanspreekpunt voor ouders, kinderen en jongeren.

Het Huis van het Kind faciliteert ontmoeting en stelt informatie ter beschikking aan de gebruikers.

Het Huis van het Kind heeft aandacht voor de lokale eigenheid.

Doelstellingen

Ten aanzien van de partners

Het Huis van het Kind wil partners samen brengen om elkaar en elkaars aanbod beter te leren kennen, informatie uit te wisselen en kennis te delen.

Het Huis van het Kind wil de partners versterken (vorming, informatie, …) en nieuwe initiatieven ondersteunen.

Het Huis van het Kind wil het aanbod van de partners in kaart brengen en bekendmaken, met oog op een gerichte doorverwijzing van de gebruikers.

Het Huis van het Kind wil het aanbod afstemmen op de vraag (noden en behoeften) van de gebruiker en overlap en lacunes wegwerken.

Het Huis van het Kind wil samenwerking tussen de partners stimuleren en synergiën zoeken zodoende efficiëntiewinsten te bereiken.

Het Huis van het Kind reflecteert op regelmatige basis over haar invulling en maatschappelijke rol. Alle partners worden hierbij betrokken.

Het Huis van het Kind zorgt voor aansluiting bij en afstemming met het lokaal beleid.

 

Ten aanzien van ouders, kinderen en jongeren

Het Huis van het Kind biedt een afgestemd aanbod dat inspeelt op de lokale noden en behoeften van de doelgroep.

Het Huis van het Kind wil het aanbod zo toegankelijk mogelijk maken voor alle gebruikers, met een bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

Het Huis van het Kind wil zorgafstemming tussen de partners faciliteren en bevorderen, met respect voor de privacy van de gebruiker.

Het Huis van het Kind wil een centraal aanspreekpunt en ontmoetingsplaats zijn waar ouders, kinderen en jongeren terecht kunnen.

 

Structuur